Pho Thuan Loi - Vietnamese Cuisine

Fried Rice - Cơm Xào

All fried rice has eggs, carrots, and green peas.


105. Cơm Chiên Dương Châu
House Special Fried Rice - Shrimp, egg, chopped BBQ pork,
chopped Chinese sausages, carrots, and green peas

106. Cơm Chiên Tôm
Shrimp Fried Rice

107. Cơm Chiên Bò
Beef Fried Rice

108. Cơm Chiên Heo
Pork Fried Rice

109. Cơm Chiên Ga
Chicken Fried Rice

110. Cơm
Plain Steam Rice

111. Cơm Chiên Chay
Vegetarian Fried Rice